imagen-noticia
Acción sindical

Escrit enviat a la prefectura en relació amb la denegació del permís pel torn de nit el dia anterior a fer la prova de Promoció interna

Gran part dels companys agents i comandaments del torn de nit que es presenten a les oposicions internes d’ascens del dia 11, als quals representem, se’ns han queixat degut a que han sol·licitat llicencia la nit anterior a l’examen per poder anar descansats al mateix i des de RRHH, per orde de prefectura, se’ls hi ha denegat al·ludint que segueixen estrictament el que posa el conveni i no volen que cap sindicat els hi formuli una denuncia.

A l’actual Acord de Condicions Laborals del personal funcionari de l’Ajuntament de Barcelona 2017-2020 a l’igual que el anterior i l’anterior en l’apartat general, en el seu art 15.2 permisos, apartat g) diu per a exàmens finals i parcials alliberadors en centres acadèmics oficials i per a proves de promoció interna a l’Ajuntament de Barcelona, un dia i per a proves de promoció a la resta de les administracions públiques, el temps indispensable per a la seva realització.

Però, en el seu annex 1, condicions específiques de treball de la Guàrdia Urbana de Barcelona, en el seu art. 24 “règim general de permisos i llicències” especifica la comissió de seguiment específica de l’àmbit de la Guàrdia Urbana negociarà l’aplicació especifica de la GUB del règim general de permisos i llicencies.

El manual de funcionament dels tràmits de la gestió administrativa de les persones de març de 2017, al seu art. 3.3.8 “per exàmens finals i parcials alliberadors” 3.3.8.1 “per a proves de promoció interna a l’Ajuntament de Barcelona o els seus organismes públics dependents”, correspon 1 dia i en l’apartat 3.3.8.2 “criteris d’aplicació” diu el dia de permís ha de coincidir amb el dia de examen. El personal policial amb torn de nit podrà optar entre gaudir la llicència el dia immediatament anterior a la realització de l’examen o el mateix dia del examen.
A data d’avui, no s’ha consensuat cap altre Manual de Funcionament dels Tràmits que afecti als agents de la Guàrdia Urbana, l’Acord de condicions laborals actual és cert que modifica alguns punts del mateix, no sent el permís per examen una d’aquestes modificacions, per lo que la resta del manual i mentre no es negociï un altre, continua en vigor.

També s’hauria de tenir en compte el greuge comparatiu que podria succeir entre els agents, ja que alguns es presentarien a la prova sense haver pogut descansar, per lo que no disposarien de la mateixa igualtat d’oportunitats que la resta de participants, sent un greuge comparatiu. Això no suposa cap inconvenient per a la Prefectura, ja que pel torn de nit, tant el divendres 10 de juliol com el dissabte 11, serien hores festives. I donant aquesta possibilitat podria ser que el percentatge de personal que faci la llicència un dia o un altre faria que es divideixi l’absentisme, quedant menys afectat el servei.
 
També es dona un altre circumstància que genera un altre problema i és que pels grups 5-6 i 7 esta considerat dia d’especial significació, pel que si se’ls obliga a efectuar el permís el dia 11 perdrien la gratificació del dia d’especial significació.
Demanem que es tingui en compte aquesta petició pel be dels agents i comandaments del torn de nit que es presenten a aquest examen, així la prefectura demostrarà estar al costat de la seva plantilla al temps que fomenta la participació del personal en els processos selectius i facilita que es solucionin les seves inquietuds.

Així mateix, demanem que donin les ordres oportunes pel coneixement de la organització i les persones implicades.DIRECCIÓ SAPOL

Ver documento

  • Tags

Comparte esta página