imagen-noticia
Acción sindical

Han venut la Guàrdia Urbana a la mesa general?... Aclaració de com es computa el temps d’antiguitat durant les agregacions i més

La primera setmana de juny, SAPOL va dirigir un escrit a la administració sol·licitant un aplaçament fins la Setmana Santa de 2021 en relació al gaudiment de les vacances, festes de lliure disposició (FLD) i tots els dies de festa (assumptes propis, triennis, antiguitat, etc) de 2020 que degut a la pandèmia no s’haguessin pogut gaudir.

A data 2 de desembre, l’administració a través de comunicació interna treu un correu on comunica que, ateses les circumstàncies que estem vivint enguany amb motiu de la pandèmia, amb caràcter excepcional i d’acord amb les necessitats de servei, podem gaudir fins el 28 de febrer de 2021 dels dies de vacances d’estiu i dels dies d’assumptes personals.

Fetes les gestions pertinents perquè aquest comunicat és ambigu i genera molts dubtes i confusió, ens indican que apart de les vacances d’estiu i assumptes personals, no entra cap altre dia com festes de lliure disposició (FLD), triennis, etc i a més, aquesta comunicació no afectaria a la Guàrdia Urbana, SPEIS ni a ensenyament, ja que aquests col·lectius tenen les seves especificitats i es regeixen pels seus propis calendaris i així es va acordar a la Mesa General.

Si algú te molt interès per que tot passi per la Mesa General i la utilitza per excloure a la Guàrdia Urbana als acords perjudicant-nos directament i no defensant el nostres interessos, és que la plantilla es va equivocar al escollir-los.

Esperem que aquest greuge es rectifiqui dins l’òrgan que li pertoqui, es comuniqui, s’aclareixi i solucioni aquesta anomalia de manera immediata.

Han estat ateses les nostres esmenes al Procediment Organitzatiu de canvis de destí, aconseguint per primer cop la mobilitat per als companys en situació de segona activitat, els quals patien un greuge comparatiu i ens han confirmat que haurà mobilitat de caporals i sergents, tal i com estableix l’article 23.3 de l’Acord de Condicions Laborals en vigor, així com el punt 12 de l’annex de condicions especifiques de Guàrdia Urbana, el qual diu textualment es convocaran concursos de mobilitat voluntària pel canvi de destí dins el mateix lloc de treball per a les categories d’agent, caporal i sergent.

Degut a les reiterades queixes que hem rebut i al malestar que s’ha creat, intencionadament per part d’algú o per ignorància, en vers a que si les agregacions compten com a temps d’antiguitat al torn de l’agregació, al P.O. 32/2020 Canvi de destí de la GU, hem d’aclarir que el temps d’agregació suma com antiguitat a la unitat d’origen i no a la unitat d’agregació.

  • Tags

Comparte esta página