imagen-noticia
Acción sindical

Mesures de seguretat necessàries a la Guàrdia Urbana per al restabliment del servei

Les diferents gerències de l'Ajuntament porten temps elaborant uns plans de restabliment progressiu al servei, dels quals ens informen sense tindre en compte les aportacions que fem alguns sindicats, d’altres assisteixen queixant-se molt però sense aportar res, manifestant que no se’ls han llegit o que no és el lloc on debatre.

L’administració té molta presa en posar-los en marxa sense tenir en compte en  alguns casos la seguretat dels treballadors i la falta d’EPIS. Si bé, per la majoria de funcionaris treballadors d’aquest ajuntament es preveu un retorn progressiu fins el restabliment normal de la situació, fent tres grups que treballarien una setmana presencialment, dues des de casa amb sistema teletreball, sense còmput horari, amb flexibilitat i amb condicions adaptades de conciliació familiar per treballadors amb fills al seu càrrec per tancament de escoles o de gent gran per tancament de centres, entre d'altres.

Ens sembla molt bé. De fet, és obligació de l’administració que s’adoptin totes les mesures necessàries per protegir i garantir tant la seguretat com la conciliació familiar dels treballadors, però nosaltres també som treballadors de l’ajuntament. Per això considerem que hi ha un greuge comparatiu dins l’ajuntament de Barcelona entre funcionaris en general i funcionaris de la Guàrdia Urbana.

La gerència de Seguretat i Prevenció i la prefectura de la Guàrdia Urbana pretenen que el col·lectiu de la Guàrdia Urbana el dia 21 de juny torni a la normalitat total, com si no hagués passat res, encara que seguim en estat d’alarma i fases de desconfinament, no fent un restabliment progressiu, ni tenint en compte les diverses situacions personals de conciliació familiar(fills i gent gran a càrrec o amb malalties sensibles o de risc, d´acord amb el Decret d´Alcaldia de 24 d´abril) derivades d’aquesta situació excepcional que, per desgràcia, ens ha tocat viure.

DEMANEM A LA GERÈNCIA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ TINGUI EN COMPTE PEL RESTABLIMENT DELS SERVEIS DE LA GUÀRDIA URBANA EL SEGÜENT:


a. Instal·lació de mampares de metacrilat amb l’amplada de tot l’espai exposat o superfície dels taulells de les entrades i de les taules, per garantir la seguretat i salut dels agents davant el contagi per COVID, a totes les dependències de la Guàrdia Urbana.

b. Lliurament d’equips de protecció individual adients i suficients (mascaretes, guants, ulleres, gel hidroalcohòlic, granotes de protecció) per tot el personal a cada servei.

c. Instal·lació de càmeres tèrmiques a les entrades, així com la dotació de termòmetres manuals, a totes les instal·lacions de la Guàrdia Urbana.

d. Si amb el restabliment progressiu a la feina els treballadors no essencials estableixen tres equips per servei, amb prestació presencial alterna en períodes de tres setmanes, primera setmana presencial i les dues següents amb la modalitat de treball a distància (teletreball) sense fitxar, fins arribar al final de la crisi i al restabliment total a la normalitat, nosaltres hem de mantenir sense variació el torn 7x7 fins catorze dies desprès de la arribada a la normalitat, de la mateixa manera que faran els SPEIS.
 
e. Prioritzar la realització de proves PCR als agents que es troben en situació de confinament simptomàtic o asimptomàtic i als companys positius be per prova contrastada o clínicament i que no se’ls incorpori a la feina fins tindre un resultat negatiu a la prova, cosa que no està passant a la actualitat, posant en evident risc de contagi, als incorporats, companys i família.

f. S’han d’efectuar proves PCR i serològiques IgG a tots els membres que formin part dels serveis essencials, al nostre cas a la Guàrdia Urbana.

g. S’evitaran mentre no es torni a la normalitat total, jornades de treball desproporcionades o sobrecarregades.

h. Aquelles persones que formin part d’alguns dels grups vulnerables, embarassades, etc, no s’incorporaran a la feina fins el desconfinament total i no hi hagi una valoració positiva del Servei de Vigilància de la Salut (d´acord amb el DA de 24 d´abril).

i. Fins a la normalització total no s’incorporaran a treballar els majors de 60 anys a no ser de manera voluntària (d´acord amb el Decret d´Alcaldia de 24 d´abril).

j. S’adoptaran mesures especials sempre que sigui possible com prioritzar el treball a distància, facilitar mesures de flexibilitat horària que es fixaran de mutu acord tenint en compte l’horari que més s’adeqüi a les seves necessitats i a les del servei, sense subjecció a la normativa vigent en matèria de jornades i horaris, pels companys que tinguin infants o persones a càrrec i es vegin afectats pel tancament dels centres educatius, o centres d’atenció per persones a càrrec, persones disminuïdes o persones grans amb risc alt de patir malalties vulnerables al COVID-19, mentre no es torni a la normalitat total.

k. S’informarà a tota la plantilla de la Guàrdia Urbana del servei PAIGUM per suport psicològic, fent recomanacions especials sobre la salut psicològica als companys en situació de confinament.

l. S’ha de reforçar el servei de desinfecció i neteja d’espais, per garantir la seguretat de les persones treballadores.

Si alguna d’aquestes peticions no pogués ser atesa genèricament pel fet de ser un col·lectiu essencial-presencial, perquè això no sigui un greuge comparatiu i clarament discriminatori, exigim per part de l’Administració un reconeixement públic i una compensació econòmica com a gratificació, de la mateixa manera que han fet altres empreses o col·lectius essencials.

EXIGIM AL DEPARTAMENT DE PREVENCIÓ I RISCOS LABORALS EL QUE PER LLEI TÉ OBLIGACIÓ I NO HA FET:

Avaluació urgent segons el procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals davant l’exposició al SARS-CoV-2, (COVID19), de data 8 d’abril de 2020, el qual estableix que “corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar las personas trabajadoras en cada una de la tareas diferenciadas que realizan y seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el Servicio de Prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias.” amb les respectives mesures col·lectives de protecció, de la plantilla de Policia Local per part del Servei de Prevenció de l’Ajuntament, conforme art. 16 de la Llei 31/1995 LPR i RD 664/1997 Risc biològic.
 
Que es reconegui a la Guàrdia Urbana de Barcelona, col·lectiu essencial, com a col·lectiu amb un alt factor de risc, dons l’Ajuntament no ens hi considera per la qual cosa ens sentim menyspreats i elabori, tal i com a fet pels treballadors municipals no essencials, un qüestionari complert de compliment de mesures preventives en els plans de restabliment de serveis per la COVID-19, específic per a la plantilla de la Guàrdia Urbana així com un formulari d’autoavaluació de prevenció de riscos.

CONTROL DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE SEGURETAT I SALUT LABORALS EN ELS PLANS DE RESTABLIMENT DE SERVEIS.

1. El Procedimiento para los Servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, del Ministeri de Sanitat, i la Guia d’actuació i col·laboració dels Serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, preveuen un seguit d’actuacions a desenvolupar pels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals, entre d’altres:
- Avaluació del risc d’exposició.
- Informació al personal.
- Personal especialment sensible.
- Estudi i maneig de contactes.
- Realització de proves diagnòstiques i tests ràpids.

2. Per tal de comprovar el grau d’adequació a la normativa i requisits establerts al decret de les mesures preventives previstes per cada gerència als plans de restabliment de serveis, (SENSE COMPTAR AMB LA GUÀRDIA URBANA) el Departament de Prevenció de Riscos Laborals ha elaborat el Qüestionari de compliment de mesures preventives en els plans de restabliment de serveis per la COVID-19, que conté informació sobre les següents àrees:
- Mesures preventives segons risc d’exposició.
- Mesures genèriques d’higiene personal.
- Mesures ambientals de caràcter general.
- Mesures preventives de caràcter organitzatiu.
- Mesures de prevenció col·lectiva.
- Organització espais comuns edificis.
- Neteja d’espais.
- Equips de protecció individual.Ver documento

  • Tags

Comparte esta página