;
imagen-noticia
Acción sindical

Oferta pública del año 2018 para la Guardia Urbana y nueva RLT

OFERTA PÚBLICA:

Els sindicats de la mesa de negociació en acta relacionada amb data 12 de desembre de 2018, han acordat amb l’administració la oferta pública de l’any 2018.

La oferta de l’administració començava amb un total de 18 places d’agent i 20 places de la escala superior. La nostra posició al respecte ha estat ferma, reclamant les necessitats del cos, no estant d’acord amb les de la escala superior i tenint en compte la situació d’alerta terrorista actual i les vacants que de manera imminent es generaran amb l’aplicació del decret de jubilació anticipada de les policies locals, d’acord amb la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 regula que “A més del que estableix l'article 19.1.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017 als següents sectors i col·lectius: personal dels serveis d'administració i serveis generals, investigació, salut pública i inspecció mèdica així com altres serveis públics. A les universitats públiques, només estarà inclòs el personal d'administració i serveis...”

L’administració va oferir un increment fins a 186 places d’agent, que a nosaltres se’ns va significar totalment insuficient. Desprès de pressionar des de la part social,  l’administració ha incrementat la xifra fins arribar a implementar una convocatòria de 300 places d’agent, de les que el 20% seran interadministratives, avançant la incorporació de les interadministratives, no més tard de gener de 2020.

R.L.T.:

D’acord amb l’Acord de condicions vigents i els respectius annexes del personal de la  Guardia Urbana i de SPEIIS, durant el primer trimestre del 2019 la RLT inicial es modificarà per a recollir la relació de totes les unitats i divisions de la Guardia urbana i SPEIIS, definint les funcions de cadascuna d’elles per poder realitzar una correcta  valoració dels llocs de treball.
En el procés de valoració dels llocs de treball s’han d’establir les especialitats que resultin adients i la regulació dels criteris d’accés i permanència associats a les diverses especialitats.

DIRECCIÓ SAPOL.


Ver documento


Comparte esta página