imagen-noticia
Salud laboral

Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-COV-2 de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT)

La inspectora metge ens fa recordatori de què es considera cas sospitós i cas confirmat per coronavirus SARS-CoV-2 segons l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT):

Cas sospitós d'infecció:

Qualsevol persona amb quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d'altres, amb febre, tos o sensació de manca d'aire. Altres símptomes atípics com l'odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre d'altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

A tot cas sospitós d'infecció pel SARS-CoV-2 se li ha de fer una PCR (o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores. Si la PCR és negativa i hi ha alta sospita clínica de COVID-19 es repetirà 48 hores després amb una nova mostra del tracte respiratori d'acord amb les indicacions del Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

Cas confirmat amb infecció activa:

- Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb PCR positiva.
- Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós, amb PCR negativa i resultat positiu a IgM per serologia d'alt rendiment (no per test ràpid) o immunocromatografia.
- Persona asimptomàtica amb PCR positiva amb IgG negativa o no practicada.

Una vegada identificada la persona com un CAS SOSPITÓS, es va procedir segons s'indica en la Guia d'actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de Covid-19, en el seu punt 3.2.2:

Estudi i maneig de contactes:

Els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals seran els encarregats d'establir els mecanismes per la investigació i seguiment de contactes estrets laborals d'aquells casos sospitosos i confirmats, de les empreses a les quals donen servei, de manera coordinada amb els serveis de vigilància epidemiològica, seguint els criteris establerts en el Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

L'estudi de contactes estrets s'iniciarà en el moment que es detecti un cas sospitós. Si la PCR del cas sospitós és negativa, s'aturarà la identificació i control de contactes. El període a considerar per a la detecció de contactes és des de 2 dies abans de l'inici dels símptomes del cas i fins al moment en què aquest és aïllat.


DIRECCIÓ SAPOL
Barcelona, a 4 de setembre de 2020 Ver documento

Comparte esta página