imagen-noticia
SAPOL prensa

Exigència del servei de neteja a la Guàrdia Urbana

El delegat de prevenció de SAPOL i President del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de Guàrdia Urbana, al Comitè telemàtic celebrat el dia 24 d’abril va demanar informació sobre els torns i horaris del servei de neteja que treballa a les dependències de la Guàrdia Urbana, degut a nombroses queixes de la nostre afiliació, sobre tot del torn de nit, i proposà que mentre duri el torn 7x7, els diumenges abans de fer el canvi de grups, es desinfectin les comissaries.

Un dels responsables de la Gerència, va explicar els diversos tipus d’actuacions i distingeix entre la neteja que s’ha reforçat a tots els espais, en especial respecte zones de possible contacte freqüent (poms de portes, zona office, etc.) i les desinfeccions validades pel cap de la unitat i per la Prefectura, que són de 2 nivells:

Nivell 1.- Neteja amb lleixiu diluït amb aigua al 2%.
Nivell 2.- Neteja amb peròxid d’hidrogen, fen desinfeccions urgents i desinfeccions i neteges preventives.
Precisa, respecte la neteja i desinfecció, que el Nivell 1 el realitza el personal de neteja de les empreses ja contractades i el Nivell 2 de nebulització que fan empreses especialitzades, és gestió directa del DLI.

Amb posterioritat de la reunió citada, el responsable de SAPOL i President del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de la Guàrdia Urbana, va enviar diversos correus al Cap de Relacions Laborals, ampliant informació sobre la neteja manifestant-li que sembla ser que no hi ha servei de neteja per les nits a les comissaries, que de ser cert això és inadmissible i no ho podem permetre. Estem parlant, per anomenar algunes (per que succeeix a la pràctica totalitat), de les instal·lacions d’unitats com Ciutat Vella, Eixample o Zona Franca, on hi ha més de 100 agents entrant i sortint compartint espais comuns, vestuaris, sala de descans, etc, agreujant-se el problema els caps de setmana on s’acumulen més escombraries sense netejar.

Insistim i exigim que com a conseqüència del COVID-19 hi ha la necessitat i la administració te l’obligació de reforçar els serveis de neteja a les comissaries en general i especialment al torn de nit i caps de setmana, tal i com estableix el Decret d’Alcaldia de 24 d´abril de 2020, sobre mesures addicionals de prevenció i protecció en la prestació dels serveis municipals respecte la neteja i desinfecció dels espais de treball.

Atesa la nostre insistència, el Cap de Relacions Laborals ens va contestar:

“El Departament de Logística i Infraestructures (DLI) de la Gerència de Seguretat i Prevenció, va enviar el diumenge dia 10 una comunicació a cadascuna de les direccions de Serveis Generals dels Districtes, dels quals depenen la gestió d’aquests serveis de neteja de les unitat territorials (excepte a la UT3 que la gestiona el propi DLI).

Concretament la comunicació del DLI va ser adreçada als responsables corresponents dels districte corresponents a :

- UT1- Ciutat Vella (UNO1)
- UT2- Eixample (UNO2)
- UT4- Les Corts (UNO3)
- UT5- Sarrià Sant Gervasi (UNO3)
- UT9- Sant Andreu (UNO4)
- UT10 Sant Martí (UNO1)

En aquesta comunicació, el DLI instava a que indiquessin i confirmessin si es fan els reforços establerts després de cada torn i el reforç de neteja del torn de nit (on n'hi ha) i horaris de caps de setmana, i tal i com determina el Decret, el DLI indicava els tipus de neteja a realitzar i referia els horaris més habituals del canvis de torns :

Neteja ordinària: S’ha de realitzar la neteja diària ordinària dels espais de treball, de les oficines i vehicles en general en horari de tarda (finalització de la jornada) o en cada canvi de torn quan es facin servir de forma rotativa.

S’ha de realitzar la neteja i la desinfecció amb la següent freqüència:

- zones comunes edificis: diàriament (baranes escales, poms portes,...)
- llocs rotatius: quan es faci canvi de torn.

Els canvis de torns de Guàrdia Urbana en totes les comissaries són:

- Torn matí: entrada de 6 a 7 del matí
- Torn tarda: entrada de 14 a 15 de la tarda
- Torn de nit: entrada de les 21 a les 22

El DLI indicava als Districtes que caldria garantir la neteja en els canvi dels torns indicats, que probablement ja ho esteu realitzant, però és important revisar els horaris i insistir a les empreses la necessitat de reforç de neteja de tots els elements comuns i dels llocs rotatius que s'ocupen per persones diferents en els tres torns, els espais de GUB que gestionem des de la Gerència de Seguretat i Prevenció ; el que hem sol·licitat en la situació actual allà on hi ha torn de nit, és que es faci un reforç dels espais comuns i llocs rotatius de 21.00 a 22.30 o de 20.10 a 22 ( depenen de les unitats poden requerir més temps) per garantir que el personal del torn de nit trobi les instal·lacions netes.

A data 13 de maig , els responsables de Serveis Generals de alguns districtes ja han transmès al DLI la confirmació dels reforços de neteja i dels canvis fets en els horaris de treball del personal de les empreses de neteja per tal d’assegurar aquesta neteja reforçada pels canvis de torn del personal de la GUB, respecte a la neteja dels edificis GUB a Zona Franca, el plantejat que feia SAPOL de reforçar el servei en l’actual situació, el DLI ens comunica que s’ha gestionat que es faci a Zona Franca en caps de setmana un reforç de 5h diàries per netejar les oficines, dividides en 2 franges horàries de matí i tarda, principalment de l'edifici 5 (UIPA, URPE i USD).”Pedro RIBAS
Delegat de Prevenció i President del Comitè de Seguretat i Salut Laboral de la Guàrdia Urbana

Ver documento

  • Tags

Comparte esta página